Avfallshåndtering under Koronapandemien

ROAF opprettholder samfunnstjenesten om å hente avfall hos våre innbyggere.

Dato 13.3.2020

I en situasjon med omfattende smittespredning i befolkningen er det viktigere enn noen gang at avfallsinnsamlingen fungerer og at renovatører og driftspersonell holder seg friske.

Her er en oversikt over hvordan publikum skal forholde seg til avfall, og hvilken beredskap vi i ROAF har for håndtering.

 

Avfallshåndtering og henting hos våre innbyggere:

ROAF henter avfall som normalt. Vi oppfordrer alle til å være ekstra nøye med sortering av avfall.

 • Alle skal sortere og håndtere avfallet sitt som normalt
 • Sørg for at alt matavfall kastes i grønn pose
 • Avfallsposene må knytes ekstra godt
 • Sørger for at lokket på beholderen kan lukkes helt
 • Ikke plasser avfall ved siden av beholder
 • La beholdere stå lett tilgjengelig for våre renovatører. Dvs. nær hentepunkt/kjørbar vei og med håndtaket ut
 • Det anbefales ingen spesielle tiltak knyttet til avfall fra personer i hjemmekarantene

 

Alle gjenvinningsstasjoner er stengt f.o.m lørdag 14.mars:

 • Alle gjenvinningsstasjoner er stengt inntil annen beskjed blir gitt. Dette er et risikoreduserende tiltak for å opprettholde drift i de mest kritiske operasjonene, som avfallsinnsamling og avfallsbehandling, samt bidra til redusert spredning av viruset.
 • Gjenvinningstasjonene er stengt på ubestemt tid
 • Miljøbilen er innstilt

Avfallshåndtering for næringskunder til gjenvinningsstasjonen:

 • Gjenvinningsstasjonen er stengt for ordinære næringskunder
 • Næringskunder over vekta håndteres som vanlig

 

Avfallshåndtering for næringskunder med husholdningsavfall:

Gjelder for offentlige aktører og næringsaktører som ROAF henter avfallet hos

 • Vær ekstra nøye med å knyte avfallsposer godt
 • Engangsbeskyttelsesutstyr, samt tørkepapir skal kastes som restavfall
 • Generelle rutiner for avfallshåndtering skal opprettholdes som i dag

Bransjeorganisasjonen Avfall Norge er i dialog med myndigheter om avfall fra helseinstitusjoner, foreløpige anbefalinger er:

 • Avfallshåndtering i helseinstitusjoner er at så lenge beskyttelsesutstyr ikke er direkte forurenset med organisk materiale, eller kommer fra luftsmitteisolat på sykehus, kan det kastes i vanlig restavfall.
 • Råd til primærhelsetjenesten, er at «Brukt engangsbeskyttelsesutstyr kastes i lukket pose som restavfall»
 • Sykehus skal følge lokale rutiner i henhold til smitteregime

 

 

Samfunnets kritiske funksjoner

Renovasjon er en del av samfunnets kritiske funksjoner (kap. 5.5) i kategorien Natur og miljø iht DSB og i en smittesituasjon er det spesielt viktig at avfallsinnsamling og avfallsbehandling går som normalt.

Derfor vurderes stadig ulike tiltak. ROAF legger et «føre var»- prinsipp til grunn ved alle vurderinger. Vi vurderer ulike risikoreduserende tiltak for å opprettholde drift i de mest kritiske operasjonene, som avfallsinnsamling og avfallsbehandling. Tiltakene må veies mot faren for økt forsøpling og smittefare hos berørte aktører.

Mht. behovet for å sikre drift av samfunnskritisk infrastruktur, som avfallsinnsamling og avfallsbehandling har våre ansatte reiseforbud inntil videre, og om ikke noe annet er avtalt. Generelt er det også innført strengere hygienetiltak.

ROAF sine beredskapstiltak, som vurderes fortløpende

Risikoreduserende tiltak for å opprettholde drift i de mest kritiske operasjonene som avfallsinnsamling og avfallsbehandling.

Innsamling:

Scenario: Reduksjon av arbeidskapasitet

 • Redusert henting av papp-/papiravfall
 • Redusert hentefrekvens
 • Omdisponering av personell for å ivareta kjernevirksomheten
 • Renovatører og nøkkelpersoner har krav på barnehageplass iht. de nye retningslinjene fra myndighetene

Ettersortering:

Scenario: Hindre spredning av smitte, samt evt. redusert arbeidskraft.

 • Redusert bemanning og redusert avfall til ettersortering
 • Mulig må vi håndtere mer avfall enn normalt som restavfall
 • Driftsoperatører og nøkkelpersoner har krav på barnehageplass iht. de nye retningslinjene fra myndighetene.

Kommunikasjon:

Kontinuerlig arbeid under krisen

 • Oppdatert informasjon om status/håndtering/utfordringer til primært innbyggere og eiere

 

Samfunnsansvar uten bakgrunn (CMYK)

Avfallshåndtering

 • Vi henter avfall som normalt
 • Gjenvinningsstasjonen er stengt på ubestemt tid
 • Miljøbilen innstilles

Vi følger situasjonen tett og vil ta nye avgjørelser underveis.

Folkehelseinstituttet temaside Avfall Norge sin anbefaling Helsedirektoratets temaside Miljødirektoratet: Samfunnskritisk personell innen avfall og avløp Spørsmål og svar om avfall og koronaviruset