Enda tydeligere sortering av fyllmasser – ROAF: Romerike avfallsforedling IKS

Enda tydeligere sortering av fyllmasser

Vi trenger hjelp fra våre kunder for å få de ulike fyllmasser sortert riktig i ulike containere. ROAF skal iverksette et testprosjekt for å se om vi kan få noen av disse avfallstypene bort fra deponiet.

Kan vi klare å gjenbruke mer av fyllmassene som blir levert på gjenvinningsstasjonen?

Fyllmasser er avfallstyper som i dag må på deponi. Å deponere avfall er veldig kostbart, plasskrevende og lite ønskelig. I uke 45 skal vi gjennomføre en plukkanalyse av fyllmassene/tungmasser på Lillestrøm gjenvinningsstasjon avd. Berger. Målet er å finne alternative måter å gjenbruke noen av disse materialene på, istedenfor å sende de til deponering.

Dette er et prøveprosjekt, men vi håper at det på sikt kan bli en permanent løsning. Bakgrunnen for prosjektet er å løfte en større andel av avfallet vi mottar høyere opp i avfallshierarkiet. Det betyr at mer av avfallet skal gjenbrukes eller materialgjenvinnes fremfor å havne på deponi

Dersom vi kan ombruke eller materialgjenvinne en større andel av fyllmassene kan det potensielt også bli billigere for innbyggerne å levere tungmasser på gjenvinningsstasjonen.

 

gvs- stein mur og armering- pixaba

Bedre sortering vil gi gevinster for miljøet, kundene og ROAF

Avhengig av at kundene hjelper til

En plukkanalyse er en grundig undersøkelse av avfallet vi mottar. Det blir plukket ut en mengde avfall som blir finsorterer og veid. Da får vi en god oversikt over de ulike typene avfall som finnes i utvalget. For at vi skal lykkes med en grundig plukkanalyse av god kvalitet, er vi avhengig av hjelp fra innbyggerne som leverer disse fyllmassene på gjenvinningsstasjonen.

Vi vil i en kort periode omorganisere sorteringen av fyllmasser på gjenvinningsstasjonen. Massene skal leveres på samme sted, men vi ber våre kunder gjøre en enda bedre grovsortering av avfallstypene, altså flere sorteringer i ulike containere.

Det vil bli satt opp tydelig skilt som viser hvor man skal kaste ulike materialer. ROAF vil også sette inn ekstra bemanning som bistår kundene. Vi ønsker også at en større del av fyllmassene skal tas ut til ombruk slik at det kan få nytt liv og dette skal vi hjelpe til med å vurdere.

De ulike avfallstypene vi skal sortere i perioden:

 • Varer til ombruk (fyllmasser)
 • Ren betong (ev. med armering)
 • Fliser uten gips (fliser i originalemballasje legges i ombruk)
 • Ren leca (blokker og elementer uten isolasjon)
 • Keramikk, steintøy, porselen og glass (servanter, toaletter, ikke emballasje)
 • Ren isolasjon (glassull og steinull ol.)
 • Naturlige fyllmasser med stein og grus
 • Andre byggevareprodukter (fliser med gips, leca med isolasjon, isolasjon med plast/aluminium, belegningsstein, murstein, asfalt, takstein, takfliser, takpapp ol.)

Tusen takk for at du bidrar til et bedre miljø!

Avfallspyramiden

Avfallspyramiden tydeliggjør ønsket behandlingsform av avfall

Fyllmasser vi ønsker se nærmere på

De ulike avfallstypene vi skal sortere i perioden:

 • Varer til ombruk (fyllmasser)
 • Ren betong (ev. med armering)
 • Fliser uten gips (fliser i originalemballasje legges i ombruk)
 • Ren leca (blokker og elementer uten isolasjon)
 • Keramikk, steintøy, porselen og glass (servanter, toaletter, ikke emballasje)
 • Ren isolasjon (glassull og steinull ol.)
 • Naturlige fyllmasser med stein og grus
 • Andre byggevareprodukter (fliser med gips, leca med isolasjon, isolasjon med plast/aluminium, belegningsstein, murstein, asfalt, takstein, takfliser, takpapp ol.)
Hva kan jeg levere, og hva koster det på gjenvinningsstasjonen?