Fremtidens renovasjon – Strategi innsamlingsløsninger

Mål

ROAF skal levere og utvikle et fremtidsrettet og moderne tjenestetilbud for renovasjon i tråd med eierkommunens planer om grønne byer og tettsteder. Vi skal hjelpe våre eierkommuner med å nå sine miljømål og å bli lavutslippssamfunn i tråd med føringer fra EU, FNs bærekraftsmål og norske myndigheter.

Samfunnet har historisk en forventning om at innhenting og behandling av avfall er en tjeneste som leveres «uansett». Renovatørene har en samfunnskritisk funksjon og ROAF ønsker å arbeide for å heve statusen til yrket. Vi vil jobbe for å bedre rekruttering til yrket ved å være målrettet i utforming av renovatørrollen. Gjennom fokus på HMS og nye metoder for innsamling skal ROAF heve statusen til renovatøryrket.

ROAF skal være tidlig inne i alle prosesser som omhandler planlegging av renovasjon og infrastruktur på avfall, samtidig som vi samarbeider med våre eierkommuner og andre aktører som har innvirkning på samfunnsutviklingen.

Innledning

Ifølge sentrale myndigheter skal utvikling og innovasjon skje i kommunene. ROAF er utførende aktør for våre eierkommuner innen renovasjon og planlegging av renovasjon, og skal sørge for en brukervennlig og effektiv innsamling med fokus på mål om reduserte utslipp og en grønn transportsektor.

Utviklingen i samfunnet fører til naturlige og nødvendige endringer også for innsamling av husholdningsavfall. Befolkningsvekst, flyttemønstre, urbanisering, digital utvikling, forventinger til tjenester og utbygging former hvordan ROAF ser på tjenesteleveransen i fremtiden og i hvilken retning vi skal utvikle våre eierkommuners tjenestetilbud.

«ROAF trenger delegert myndighet for å møte samfunnets stadig nye krav og føringer»

Delegert myndighet og samordnede renovasjonsforskrifter

Det skal være tydelige avklaringer på ansvarsforhold mellom ROAF og våre eierkommuner i alle driftsrelaterte utfordringer.

ROAF trenger delegert myndighet for å møte samfunnets stadig nye krav og føringer, særlig innen driftsrelaterte saker. Dette er nødvendig for å utvikle tjenestetilbudet slik at vi når forventede målsetninger. Et effektivt virkemiddel er å samordne renovasjonsforskriftene til våre eierkommuner.

ROAF skal være eierkommunenes fagressurs på avfall og kompetansen skal brukes aktivt i utvikling av tjenestetilbudet i tråd med føringer fra EU, FNs bærekraftsmål og norske myndigheter.

Historisk har ROAF kun samlet inn og håndtert husholdningsavfall i våre eierkommuner. Parallelt med endringene i samfunnet har ROAF utviklet sterk kompetanse på avfallshåndtering, med hovedmål om å sikre høyest mulig grad av materialgjenvinning, ombruk og avsetning i markedet.

Samarbeid, innovasjon og samfunnsutvikling

ROAF er en samfunnsbedrift som forvalter og utvikler kommunenes tjenestetilbud, der målet er å modernisere offentlig tjenesteleveranse. Vi skal nå felles målsetninger med våre eierkommuner og skape arenaer for godt samarbeid. Gjennom dialog med våre eierkommuner og andre interessenter skal ROAF skape verdi for samfunnet.

Eierkommunenes kommuneplaner og miljømål

ROAF skal jobbe i samme retning som våre eierkommuner med fokus på FNs bærekraftsmål og eierkommunenes egne kommuneplaner.

ROAF skal bidra til grønnere byer og tettsteder, og generelt til samfunnsutviklingen med fokus på klima og miljø ved å utrede mulighet for samordning og samlokalisering av tjenestetilbud for henting og levering av avfall.

Eierkommunene til ROAF er ulike og har alt fra urbane bystrøk til mer landlige områder. Denne sammensetningen og forskjellen på by og land skal ivaretas i ROAFs planer.

Det er et stort mangfold blant innbyggerne og tilflytting i våre eierkommuner. Dette påvirker ROAFs måloppnåelse og resultater. ROAF ønsker derfor å innhente mer kunnskap om innbyggerne for å utvikle tjenestetilbudet mer målrettet.

Infrastruktur for renovasjon

Alle ROAFs eierkommuner bør sees på som én enhet når det gjelder samfunnsutvikling og vi skal bidra til samarbeid mellom eierkommunene. Dette vil gi et overordnet fokus ved planlegging av infrastruktur for renovasjon for å utnytte ressurser og kompetanse på best mulig måte. Nye samarbeidsstrukturer kan for eksempel være forum for avfallssug eller andre moderne løsninger.

ROAF har som målsetning at renovasjonsteknisk veileder hjemles i eierkommunenes planhiearki og renovasjonsforskrift. Utbygger skal bindes av konkrete krav og føringer i en renovasjonsteknisk plan (RTP).

Moderne renovasjonsløsninger har på lik linje med vei, vann og avløp utviklet seg til å bli en viktig del av infrastrukturen i samfunnet. Vi ønsker derfor at alle våre eierkommuners kommuneplaner skal ha fokus på og ha tydelige føringer for renovasjon. Krav til planlegging av infrastruktur for avfall skal stå i kommuneplanene for å sikre en effektiv og trygg fremtidig drift.

Eierskap, vedlikehold og beredskap

Det er variasjon i eierforhold og forståelse av hvem som har ansvaret for service og vedlikehold på renovasjonsutstyr. ROAF skal sammen med eierkommunene avklare eierskap og ansvar.

En konsekvens av modernisering og utvikling av dagens renovasjonsløsninger er risiko for planlagt og ikke-planlagt driftsstans. ROAF er per i dag ikke i rustet til å håndtere denne type utfordringer. ROAF skal derfor sammen med eierkommunene etablere tilstrekkelig beredskap for å sikre tjenesteleveransen ved eventuelle kriser og driftsstans i moderne og kompliserte avfallsanlegg.

Virkemidler for bedre kildesortering

For å nå våre mål om materialgjenvinning og ombruk ønsker ROAF å innføre sanksjoner for å motivere innbyggerne til økt kildesortering.

Abonnent skal få større ansvar for å følge gjeldende ordning for kildesortering. Abonnentene skal bli mer interaktive og påvirkes gjennom digital toveiskommunikasjon.

Årlige avfallsanalyser fastslår at dagens ordning for kildesortering ikke bidrar til optimale resultater. Det innføres samtidig strengere krav til kildesortering fra både nasjonale og internasjonale myndigheter.

ROAF skal med gode systemer og moderne renovasjonsutstyr bidra til bedre kildesortering i form av adgangskontroll, innkastkontroll og andre digitale virkemidler.

«ROAF ønsker å gi renovatøryrket høyere status og mer annerkjennelse fra samfunnet»

Status for renovatørene

ROAF ønsker å gi renovatøryrket et løft i form av høyere status og mer anerkjennelse fra samfunnet. Dette kan oppnås ved å innføre flere moderne fellesløsninger. Nye digitale verktøy vil gi renovatørene en bedre arbeidssituasjon med større påvirkningskraft og mulighet til å gi tilbakemelding om forhold som påvirker tjenesten.

ROAF skal redusere risiko for ulykker ved å eliminere direkte farlige forhold som for eksempel rygging og kjøring med tungt kjøretøy i trange eller bratte områder. Sjåførene har alt ansvar, og skal ikke presses til å renovere når de mener at sikkerheten ikke blir ivaretatt.

ROAF skal påvirke innbyggerne og samfunnet generelt til å øke statusen til yrket. Det blir stadig mer utfordrende å rekruttere renovatører, da renovatøryrket har en forholdsvis lav status grunnet både HMS og arbeidsvilkår generelt.

ROAF ønsker større mangfold i renovatøryrket der kjønn, fysikk eller annet ikke setter begrensning for utførelse. Arbeidet skal bli mindre fysisk krevende med mer bruk av løfteutstyr, færre beholdere og ingen tunge løft.

Renovatøryrket har ikke utviklet seg betydelig de siste 50 årene. Andre deler av samfunnet har derimot hatt stor utvikling innen for eksempel digitale løsninger. Dagens renovatører håndterer i dag ordninger som ble etablert i en annen tid da HMS, avfallshåndtering og effektiv tjenesteleveranse ikke hadde stort fokus.

Prosesser som påvirker innsamlingstjenesten

ROAF skal jobbe faktabasert og systematisk for å ivareta alle prosesser som påvirker avfallet fra kjøkkenbenken hos innbyggeren til ferdig utsorterte fraksjoner i ettersorteringsanlegget.

Utvikling skal skje med bakgrunn i kartlegging, utredning, testprosjekt og dokumenterte behov for endringer.

Vi skal teste og evaluere ulike typer kjøretøy med tilhørende hjelpemidler og oppsamlingsutstyr for avfall. Digitale løsninger skal tas i bruk for å effektivisere innsamlingstjenesten.

Dagens løsning for kildesortering og henteordning skal utvikles for å imøtekomme innbyggernes og samfunnets endrede behov og krav.

Nedgravde beholdere