Vi opplever for tiden stor pågang på kundesenteret, og dette kan medføre lengre svartid. Vi beklager ulempene dette medfører, og takker for din tålmodighet.

Avfallsstrategi og mål

Romerike Avfallsforedling IKS (ROAF) arbeider med innsamling, sortering, gjenvinning og ombruk av avfall.

ROAF er et interkommunalt avfallsselskap for kommunene Aurskog-Høland, Enebakk, Gjerdrum, Lillestrøm, Lørenskog, Nittedal og Rælingen. Vi betjener over 225.000 innbyggere, fordelt på ca. 93.000 husstander.

ROAF arbeider med og drifter et av Europas mest moderne ettersorteringsanlegg for husholdningsavfall, og har et omfattende ansvar for å forvalte ressursene i avfallet på en miljøriktig og forsvarlig måte.

Vi arbeider kontinuerlig for at avfall skal få nytt liv gjennom materialgjenvinning og en sirkulærøkonomisk tankegang, og tar hensyn til miljøet i alt vi gjør.

Vår primæroppgave er å ivareta den praktiske gjennomføringen av kommunenes ansvar knyttet til håndtering av husholdningsavfall.

ROAF har ansvar for sju gjenvinningsstasjoner, hvorav fem er i egen regi: Lillestrøm avd. Berger, Lillestrøm avd. Fetsund, Gjerdrum, Aurskog-Høland og Lillestrøm avd. Sørumsand. Nittedal og Enebakk driftes av eksterne på oppdrag fra ROAF.

ROAF drifter ett aktivt avfallsdeponi, Bøler (Lillestrøm), samt seks nedlagte deponier: Hellen (Gjerdrum), Løvås (Fetsund), Thorud (Enebakk), Nes (Rælingen), Nordlimyra (Lørenskog) og Holm (Nittedal).

Vi har også utplassert over 400 returpunkter for emballasje av glass og metall i våre eierkommuner.

ROAF har om lag 160 ansatte, og en omsetning på vel 400 millioner kroner.

Vår administrasjon er lokalisert på ROAF Miljøpark i Lillestrøm kommune, mens kjørekontoret for innsamling er lokalisert på Lindeberg, i samme kommune.

Sentralt i ROAFs virksomhetsstrategi står våre fire kjerneverdier:

Visjon og verdiskapning

ROAF skal sammen med våre innbyggere gi avfallet nytt liv, gjennom en sirkulærøkonomisk forretningsmodell.

Gjennom miljøsmarte valg, sørger ROAF for en bærekraftig fremtid for kommende generasjoner.

På oppdrag fra eierkommunene skal ROAF sørge for ombruk, innsamling, sortering og gjenvinning av innbyggernes avfall.

Gjennom en sirkulærøkonomisk tilnærming skal vi sørge for miljøriktige og kostnadseffektive tjenester. Dette fordrer balansert samspill mellom mennesker, miljø og lønnsomhet.

Fra avfall til ressurs

ROAF har delt inn sin virksomhetsstrategi i to hovedområder: Sirkulærøkonomi og Avfallspyramiden.

ROAF skal være et ledende og nyskapende avfallsselskap, med fokus på kontinuerlig forbedring av prosesser innen miljø, kvalitet og samfunnsansvar. Vi skal sørge for økt grad av materialgjenvinning og ombruk, være en solid ressursforvalter på avsetninger, samt sikre lovmessig og forsvarlig behandling av avfall. I tråd med krav fra EU og FNs bærekraftmål ønsker ROAF å satse sterkt på ressursutnyttelse og kretsløpbasert avfallshåndtering, basert på avfallshierarkiets prioriteringer.

Illustrasjon av sirkulærøkonomi.

Sirkulærøkonomi

ROAF vil være et foregangsforetak når det gjelder en sirkulærøkonomisk tankegang. For å oppnå dette må både innbyggerne i våre eierkommuner, kommunale virksomheter og det private næringslivet, bidra. Ressursene i våre syv eierkommuners avfall skal være en del av den sirkulære økonomien, hvor færrest mulig ressurser forsvinner ut av kretsløpet, og flest mulig ressurser blir ivaretatt gjennom økt ombruk og materialgjenvinning av avfall.

Avfallspyramiden

Avfallspyramiden viser hvordan avfallsbehandlingen prioriteres, fra det vi ønsker mest av, til det vi vil ha minst av. Målet er at mest mulig avfall skal behandles så nær toppen av pyramiden som mulig. For ROAF er avfallspyramidens prioriteringer utgangspunktet for vår visjon og daglige drift.

Når vi produserer nytt henter vi ut viktige, og i mange tilfeller, knappe råvarer fra naturen. Klarer vi derimot å hente ut de samme råvarene fra avfallet, reduseres behovet for uttak av nye naturressurser.

Avfallspyramiden

1. Avfallsreduksjon: Hindre at avfall oppstår, gjennom å kjøpe og kaste mindre.

2. Ombruk: Reparere eller levere til gjenbruk.

3. Materialgjenvinning: Avfall brukes som råstoff til produksjon av nye produkter.

4. Energiutnyttelse: Avfall som går til forbrenning (lys og varme).

5. Deponi: Avfall vi ønsker ut av kretsløpet blir tatt hånd om på en forsvarlig måte, f.eks asbest.

Avfall er fremtidens råvare

Flere av bærekraftmålene til FN tar for seg forvaltning og bevaring av våre naturressurser, samt sikre forbruks- og produksjonsmønster. Naturressurser er en knapphet, vi forbruker for mye og vi må lære oss å oppgradere, gjenvinne og resirkulere ved å se på avfall som en ny ressurs og råvare.

Ny teknologi og innovative løsninger

Befolkningsvekst og fortetting gjør at det blir vanskeligere å skaffe arealer til oppsamling, innsamling og behandling av avfall. Det blir mindre plass til oppsamlingsløsninger og vanskeligere å komme frem med renovasjonsbiler. Dette fører til at fellesløsninger tvinger seg frem, både i Norge og i utlandet. Vi vil ved hjelp av ny teknologi effektivisere ROAFs tjenester for innsamling og behandling av husholdningsavfall og lignende. Målet er å gjøre våre tjenester både mer miljøriktige og mer kostnadseffektive.

Innbyggeren – vår viktigste samarbeidspartner

ROAF skal ha fokus på å utvikle smarte og effektive løsninger i nært samarbeid med innbyggerne i våre kommuner. Løsningene skal gi rom for fleksibilitet, samtidig som de gir økt ansvar for den enkelte. Vi skal videreutvikle tjenestene våre ved å gjøre de mer tilgjengelige og brukeroptimalisert – alt med mål om å oppnå bedre kildesortering. Vi vil jobbe for at det kommer på plass incentivsystemer for å øke innbyggernes bevissthet, slik at de kan bli bedre til å kildesortere eget avfall. Målet er at ressursene i avfallet blir ivaretatt og inngår som en naturlig del av en bærekraftig sirkulærøkonomi.

Grunnpilarer, krav og føringer for ROAFs strategi

ROAFs strategi har to grunnpilarer: FNs bærekraftsmål og Avfallspyramiden.

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Alle FNs medlemsland skal utvikle en nasjonal handlingsplan for implementering, regioner, kommuner og byer bestemmer selv om de vil utvikle planer for verdensmålene. ROAF har valgt å implementere fire av disse, som er viktige for at vi skal nå målene våre.

I tillegg har EU og Norge lovgivning, krav og klima- og miljømål som legger føringer for arbeidet vi gjør.

ROAFiD

ROAFs hoved- og delmål