Avfallsstrategi- og mål – ROAF: Romerike avfallsforedling IKS

Avfallsstrategi- og mål

Romerike Avfallsforedling IKS (ROAF) arbeider med innsamling, sortering, gjenvinning og ombruk av avfall.

ROAF er et interkommunalt avfallsselskap for kommunene Aurskog-Høland, Enebakk, Gjerdrum, Lillestrøm, Lørenskog, Nittedal og Rælingen. Vi betjener over 200 000 innbyggere, fordelt på ca. 90 000 husstander.

ROAF arbeider med og drifter et av Europas mest moderne ettersorteringsanlegg for husholdningsavfall, og har et omfattende ansvar for å forvalte ressursene i avfallet på en miljøriktig og forsvarlig måte. Vi arbeider kontinuerlig for at avfall skal få nytt liv gjennom materialgjenvinning og en sirkulærøkonomisk tankegang, og tar hensyn til miljøet i alt vi gjør.

Vår primæroppgave er å ivareta den praktiske gjennomføringen av kommunenes ansvar knyttet til håndtering av husholdningsavfall. ROAF har ansvar for åtte gjenvinningsstasjoner, hvorav fem er i egen regi: Lillestrøm avd. Berger, Lillestrøm avd. Fetsund, Gjerdrum, Aurskog-Høland og Lillestrøm avd. Sørumsand. Nittedal, Lørenskog og Enebakk driftes av eksterne på oppdrag fra ROAF.

ROAF drifter ett aktivt avfallsdeponi, Bøler (Lillestrøm), samt seks nedlagte deponier: Hellen (Gjerdrum), Løvås (Fetsund), Thorud (Enebakk), Nes (Rælingen), Nordlimyra (Lørenskog) og Holm (Nittedal).

Vi har også utplassert over 350 returpunkter for emballasje av glass og metall i våre eierkommuner.

ROAF har om lag 160 ansatte, og en omsetning på vel 400 millioner kroner. Vår administrasjon er lokalisert på ROAF Miljøpark i Lillestrøm kommune, mens kjørekontoret for innsamling er lokalisert på Lindeberg, i samme kommune.

Sentralt i ROAFs virksomhetsstrategi står våre fire kjerneverdier:

Miljøansvar

Vi skal:

 • ivareta klima, kretsløp og miljø
 • være modige og finne nye løsninger for avfallshåndtering
 • prioritere miljøet i våre anskaffelser og avgjørelser
 • ta ombruk på alvor

Engasjement

Vi skal:

 • skape forståelse og interesse for avfallshåndtering
 • vise stolthet og glede
 • være nysgjerrige og nytenkende
 • dele vår kunnskap og kompetanse

Service

Vi skal:

 • være tilgjengelige og tydelige
 • være leveringsdyktige og holde det vi lover
 • være en kundeorientert kompetansebedrift
 • sette kunden og kollegaen i fokus

Tillit

Vi skal:

 • opprettholde et godt omdømme
 • være forutsigbare, profesjonelle og til å stole på
 • sørge for kvalitet i alt vi gjør
 • gjennomføre våre strategier og nå våre mål

Visjon og verdiskapning

ROAF skal sammen med våre innbyggere gi avfallet nytt liv, gjennom en sirkulærøkonomisk forretningsmodell.

Gjennom miljøsmarte valg, sørger ROAF for en bærekraftig fremtid for kommende generasjoner.

På oppdrag fra eierkommunene skal ROAF sørge for ombruk, innsamling, sortering og gjenvinning av innbyggernes avfall.

Gjennom en sirkulærøkonomisk tilnærming skal vi sørge for miljøriktige og kostnadseffektive tjenester. Dette fordrer balansert samspill mellom mennesker, miljø og lønnsomhet.

Fra avfall til ressurs

ROAF har delt inn sin virksomhetsstrategi i to hovedområder, henholdsvis avfallspyramiden og FNs bærekraftmål.

ROAF skal være et ledende og nyskapende avfallsselskap, med fokus på kontinuerlig forbedring av prosesser innen miljø, kvalitet og samfunnsansvar. Vi skal sørge for økt grad av materialgjenvinning og ombruk, være en solid ressursforvalter på avsetninger, samt sikre lovmessig og forsvarlig behandling av avfall.

I tråd med krav fra EU og FNs bærekraftmål ønsker ROAF å satse sterkt på ressursutnyttelse og kretsløpbasert avfallshåndtering, basert på avfallshierarkiets prioriteringer.

 

Sirkulærøkonomi

ROAF vil være et foregangsforetak når det gjelder en sirkulærøkonomisk tankegang. For å oppnå dette må både innbyggerne i våre eierkommuner, kommunale virksomheter og det private næringslivet, bidra. Ressursene i våre syv eierkommuners avfall skal være en del av den sirkulære økonomien, hvor færrest mulig ressurser forsvinner ut av kretsløpet, og flest mulig ressurser blir ivaretatt gjennom økt ombruk og materialgjenvinning av avfall.


Avfall er fremtidens råvare

Flere av bærekraftmålene til FN tar for seg forvaltning og bevaring av våre naturressurser, samt sikre forbruks- og produksjonsmønster. Naturressurser er en knapphet, vi forbruker for mye og vi må lære oss å oppgradere, gjenvinne og resirkulere ved å se på avfall som en ny ressurs og råvare.

 

Ny teknologi og innovative løsninger

Befolkningsvekst og fortetting gjør at det blir vanskeligere å skaffe arealer til oppsamling, innsamling og behandling av avfall. Det blir mindre plass til oppsamlingsløsninger og vanskeligere å komme frem med renovasjonsbiler. Dette fører til at fellesløsninger tvinger seg frem, både i Norge og i utlandet.

Vi vil ved hjelp av ny teknologi effektivisere ROAFs tjenester for innsamling og behandling av husholdningsavfall og lignende. Målet er å gjøre våre tjenester både mer miljøriktige og mer kostnadseffektive.


Innbyggeren – vår viktigste samarbeidspartner

ROAF skal ha fokus på å utvikle smarte og effektive løsninger i nært samarbeid med våre innbyggere. Løsningene skal gi rom for fleksibilitet, samtidig som de gir økt ansvar for den enkelte. Vi skal videreutvikle våre tjenester ved å gjøre de mer tilgjengelige og brukeroptimalisert – alt med mål om å oppnå en bedre kildesortering. Vi vil jobbe for at det kommer på plass incentivsystemer for å få øke innbyggernes bevissthet og bli bedre til å kildesortere eget avfall, slik at ressursene i avfallet blir ivaretatt – og inngår som en naturlig del av en bærekraftig sirkulærøkonomi.

Avfallspyramiden

Avfallspyramiden viser hvordan avfallsbehandlingen prioriteres, fra det vi ønsker mest av, til det vi vil ha minst av. Målet er at mest mulig avfall skal behandles så nær toppen av pyramiden som mulig. For ROAF er avfallspyramidens prioriteringer utgangspunktet for vår visjon og daglige drift.

Når vi produserer nytt henter vi ut viktige, og i mange tilfeller, knappe råvarer fra naturen. Klarer vi derimot å hente ut de samme råvarene fra avfallet, reduseres behovet for uttak av nye naturressurser.

1. Avfallsreduksjon: Hindre at avfall oppstår, gjennom å kjøpe og kaste mindre.

2. Ombruk: Reparere eller levere til gjenbruk.

3. Materialgjenvinning: Avfall brukes som råstoff til produksjon av nye produkter.

4. Energiutnyttelse: Avfall som går til forbrenning (lys og varme).

5. Deponi: Avfall vi ønsker ut av kretsløpet blir tatt hånd om på en forsvarlig måte, f.eks asbest.

FNs bærekraftmål

FNs 17 verdensmål for bærekraftig utvikling frem mot 2030 ble vedtatt i 2015. Alle FNs medlemsland skal utvikle en nasjonal handlingsplan for implementering, mens regioner, kommuner og byer selv bestemmer om de vil utvikle planer for verdensmålene. ROAF har valgt å implementere de verdensmålene som er relevante for virksomheten.

BÆREKRAFTIG SELSKAP

Som et ledd i å oppfylle FNs bærekraftmål; bærekraftige byer og lokalsamfunn, er ROAFs strategi å bli et fullt ut bærekraftig selskap. Dette forutsetter at ROAFs virksomhetsmål innfris, samt at underliggende nivåer er oppfylt.


SAMFUNNSANSVAR OG UTVIKLING

På dette nivået skal vi implementere de fire bærekraftmålene; ren energi, innovasjon, ansvarlig forbruk og produksjon, samt samarbeid. ROAF jobber kontinuerlig for kun å benytte fornybar og egenprodusert energi i alt vi gjør. Vi skal gjennom innovasjon og samarbeid legge til rette for god infrastruktur for avfallshåndtering, samt sikre faktabaserte valg i henhold til en sirkulærøkonomisk forretningsmodell.


NATURGRUNNLAG OG MILJØ

ROAF må først og fremst ivareta og beskytte naturgrunnlaget og miljøet, herunder de fire bærekraftmålene; rent vann, ren luft, liv under vann og liv på land. Dette skal være den grunnleggende filosofien i alt selskapet foretar seg.

Hovedmål

Dette målet berører alle deler av ROAFs drift. Alt fra miljøovervåking av deponier og effektivisering av innsamlingsløsninger, til optimalisering av avfallsløsninger. Vi skal påvirke produsenter og leverandører for å oppnå avfallsreduksjon og økt materialgjenvinning. Dette skal vi oppnå gjennom en sirkulærøkonomisk forretningsmodell.

God kommunikasjon er et svært sentralt verktøy for at eierkommunenes innbyggere skal bruke de avfallssystemene som er tilgjengelige, samt ha tillit til at avfallet blir gjenvunnet. Kommunikasjonen skal øke kunnskapen om avfallshåndtering, endre utdaterte holdninger og påvirke hver enkelt innbygger – slik at vi oppnår en høyere grad av kildesortering. Kommunikasjon skal også bidra til å opprettholde og styrke ROAFs omdømme som en seriøs aktør i bransjen. Våre resultater avhenger både av type avfallsløsning, handlingsrom, samt kundenes holdninger og handlinger i forhold til avfallshåndtering, og påvirker i stor grad våre resultater i henhold til avfallspyramiden.

ROAF jobber for å skape en god kultur, yrkesstolthet og arbeidsglede, i tillegg til å unngå uønskede hendelser. Vi skal effektivisere arbeidshverdagen til våre ansatte gjennom moderne utstyr og tilpassede løsninger. Vi skal være en kunnskapsbedrift og en foretrukket arbeidsplass.

Arbeidsmiljøet skal til enhver tid ha høyeste fokus og prioritet, og ROAF skal sørge for et godt miljø, både for sine ansatte og samarbeidspartnere. Vi skal bidra til seriøsitet i bransjen, og ha nulltoleranse for mobbing, sosial dumping og korrupsjon.

Delmål 1/3:

Ombruk- og materialgjenvinningsgrad for husholdningsavfall og lignende innen 2030.

Delmål 2/3:

Fornybar energi av alt energiforbruk i ROAF.

Delmål 3/3:

0 alvorlige skader på miljø.

Delmål 1/3:

Mål om kundetilfredshet, målt i henhold til NKB (Norsk Kundebarometer).

Delmål 2/3:

Innføre innovative og tilrettelagte løsninger for å effektivisere driften og dialogen med kundene.

Delmål 3/3:

0 kundeklager.

Delmål 1/3:

0 alvorlige skader på mennesker.

Delmål 2/3:

Gjennomføre regelmessige arbeidsmiljøundersøkelser, samt sikre riktige tiltak.

Delmål 3/3:

Være initiativtaker til samarbeid mellom avfallsanlegg i Norge og utlandet, for å bedre kapasitet og dele kompetanse.