Miljø og Samfunnsansvar

ROAF har et omfattende ansvar for å forvalte ressursene i avfallet på en forsvarlig måte. Vi arbeider kontinuerlig for å minske det økologiske fotavtrykket fra vår drift, og tar hensyn til miljøet i alt vi gjør.

Politikk

ROAF sikrer miljøriktig og kostnadseffektiv avfallshåndtering for eierkommunenes innbyggere. Vi skal bli best på materialgjenvinning i Norge. Med systematisk arbeid innen kvalitet-, miljø-, og energiledelse, lover vi våre kunder en enklere hverdag. ROAF skal utvikle og profesjonalisere eksisterende tjenestetilbud til private og næring. Dette skal gjøres gjennom bedre utnyttelse av ROAFs investeringer i anlegg og utstyr. Innsamlingen utvides til å omfatte flere egnede avfallsressurser for bl.a. å sikre økt materialgjenvinning og ombruk.

ROAF utvikler og igangsetter nye løsninger som har flere miljøfordeler, både når det gjelder bedre estetikk, mindre kjøring ved tømming mm. f.eks. avfallsbrønner. ROAF skal være et totalansvarsselskap og en god ressursforvalter, også på avsetninger, både som råvareleverandør og for å sikre forsvarlig og lovmessig behandling av avfall.

Fokuset til ROAF skal være å fremme energieffektiv adferd og gjennomføre energieffektive anskaffelser i hele bedriften. Gjennom målrettet innsats skal ROAF utføre gode tiltak og jobbe kontinuerlig for å redusere spesifikk energibruk. For å dekke ROAFs energibruk skal fornybar energi generelt, i tillegg til egenprodusert fornybar energi, benyttes der det er mulig. I alle anskaffelser skal ROAF etterstrebe de beste tilgjengelige teknologier, og samtidig presse markedet til videre innovasjon

Samfunnsansvar er integrert i vår visjon og virksomhetsstrategi. Å vise ansvarlighet for en bærekraftig utvikling gjelder for hver enkelt ansatt i ROAF, og skal implementeres på alle nivåer i organisasjonen. Vi baserer vårt samfunnsansvar på kunnskap og fakta, og vårt mål er at samfunnsansvar gjenspeiles i all aktivitet og de beslutninger som tas.

Vi forplikter oss til å jobbe med kontinuerlig forbedring av vårt ledelsessystem, vårt avtrykk i miljøet, vårt samfunnsansvar og av vår energiledelse. ROAF skal alltid etterleve alle relevante lover, forskrifter og andre krav.

Visjon og verdiskapning:

«Enkelt for deg – bra for miljøet»

Kundeløftet:

Med miljøet og kvalitet i fokus lover vi våre kunder en enklere hverdag. ROAF skal sikre at eierkommunenes beboere får miljøriktig og kostnadseffektiv avfallshåndtering.

Vårt miljøfokus

Miljøledelsessystemet hos ROAF er basert på kravene i ISO 14001:2015 og vi har følgende overordnede miljøpolitikk: Selskapets formål er på vegne av deltakerkommunene å drive mottak, innsamling, transport, behandling og omsetning av avfall i kommunene og særlig sørge for:

 • Å oppnå avfallspyramidens mål i følgende prioriterte rekkefølge: Avfallsreduksjon, ombruk, materialgjenvinning, energigjenvinning, deponi.  (Legg inn bildet av avfallspyramiden)
 • Å utnytte ressursene i avfallet
 • Å behandle avfallet på en måte som fullt ut tilfredsstiller de miljømessige krav som myndighetene stiller
 • Ved effektiv informasjon å gjøre befolkningen delaktig i avfallsbehandling gjennom innkjøps- og forbruksmønster og ved kildesortering av avfall
 • Å innhente nødvendige tillatelser og konsesjoner
 • Å sørge for gode forhold for utvikling av samarbeidsmiljøet i selskapet og av de ansattes faglige ressurser
 • Et kostnadseffektivt tjenestetilbud, basert på samarbeid og stordrift, til konkurransedyktige priser. Når den mest miljøriktige løsning er valgt, skal denne driftes mest mulig kostnadseffektivt

 

Samfunnsansvar

ROAF tar sitt samfunnsansvar på alvor og etterlever ISO 26000. Våre samfunnsansvarsprinsipper er:

 • ROAF skal stå til ansvar for den innvirkning egne beslutninger og aktiviteter har på samfunnet og miljøet.
 • ROAF skal opptre som en åpen organisasjon og gi innsyn i de beslutninger som tas, og de aktiviteter som har innvirkning på samfunn og miljø.
 • ROAF skal i enhver sammenheng opptre hederlig og etisk.
 • ROAF og våre ansatte opptrer i alle sammenhenger iht. lover og regler, samt tar hensyn til våre interessenters interesser.
 • ROAF skal overholde menneskerettighetene.

Vi gjør blant annet følgende tiltak for samfunnsansvar:

 • Vi samler inn tekstiler og gir de bort gratis til UFF
 • Gir vi bort ombruksmaterialer og andre ombruksgjenstander gratis på våre gjenvinningsstasjoner
 • Vi samler inn lysstumper og gir til ombruk/omstøpning, til bhg, skole el.
 • Roaf-skolen, undervisning og omvisning
 • Tøybleie-tilskudd
 • Kildesortering med miljøstasjoner på arrangementer og stand
 • Innhenting av restlopper fra lokale organisasjoner
 • Deltagelse på ulike arrangementer for å informere om viktigheten om kildesortering
 • Gratis tilbud om opplæring og tilrettelegging for kildesortering i borettslag
 • Opprettet et avfallsrom i Rådhuset i AHK for å tilrettelegge for kildesortering
 • Studenter fra Redu (samarbeid med høyskoler med Avfall Norge)
 • Lærlinger
 • Henter juletrær for borettslag og Rotary
 • Arbeidstrening + språk praksis –
 • Vi har utvidet åpningstidene på gjenvinningsstasjonene for at det skal være enklere å levere avfall.
ISO 14001_2015

ROAFs mål

 • 70% ombruk og materialgjenvinning innen 2030
 • O (null) alvorlige skader på mennesker og miljø
 • Fornybar energi skal være minimum 90% av all energi i ROAF innen 2025