Miljø og Samfunnsansvar – ROAF: Romerike avfallsforedling IKS
image for illustration

Miljø og Samfunnsansvar

ROAF skal være et ledende og nyskapende avfallsselskap, med fokus på kontinuerlig forbedring av prosesser innen miljø, kvalitet og samfunnsansvar. Vi skal sørge for økt grad av materialgjenvinning og ombruk, være et totalansvarsselskap og en solid ressursforvalter på avsetninger, samt sikre lovmessig og forsvarlig behandling av avfall.

I tråd med krav fra EU og FNs bærekraftmål ønsker ROAF å satse sterkt på ressursutnyttelse og kretsløpbasert avfallshåndtering, basert på avfallshierarkiets prioriteringer.

Miljøpolitikk

ROAF sin overordnede miljøpolitikk viser hva vi ønsker å fokusere på gjennom vårt arbeid. ROAF har en avfallsstrategi med ambisjon om å bli et fullt ut bærekraftig selskap med fokus på sirkulær økonomi. Både EUs og nasjonale målsetninger, samt FNs bærekraftsmål står sentralt i strategien. ROAFs egne mål er tett koblet mot et utvalg av FNs bærekraftsmål.

Vi jobber med å redusere ROAF sitt klimaavtrykk og har gode rutiner for overvåking av vår belastning på ytre miljø. Vi vekter miljø i alle anskaffelser og jobber med å utnytte våre ressurser på best måte for miljøet.

 

Vårt miljøfokus

Miljøledelsessystemet hos ROAF er basert på kravene i ISO 14001:2015 og vi har særlig fokus på:

 • Å oppnå avfallspyramidens mål i følgende prioriterte rekkefølge: avfallsreduksjon, ombruk, materialgjenvinning, energigjenvinning og deponi
 • Å utnytte ressursene i avfallet gjennom å beholde det i kretsløpet så lenge som mulig
 • Å etterleve et prioritert utvalg av FNs bærekraftsmål
 • Å sortere og behandle avfallet på en måte som tilfredsstiller de miljømessige krav som myndighetene stiller
 • Å sørge for at befolkningen er delaktig i avfallsbehandlingen gjennom informasjon om kildesortering av avfall
 • Å sørge for utvikling av arbeidsmiljø, samt internt og eksternt samarbeid
 • Å sørge for kontinuerlig oppdatering og utvikling av de ansattes faglige kompetanse

 

Samfunnsansvar

ROAF etterlever følgende prinsipper knyttet til samfunnsansvar:

 • ROAF skal stå til ansvar for den innvirkning egne beslutninger og aktiviteter har på samfunnet og miljøet.
 • ROAF skal opptre som en åpen organisasjon og gi innsyn i de beslutninger som tas, og de aktiviteter som har innvirkning på samfunn og miljø.
 • ROAF skal i enhver sammenheng opptre etisk.
 • ROAF og våre ansatte opptrer i alle sammenhenger iht. lover og regler, samt tar hensyn til våre interessenters interesser.

Vi gjør blant annet følgende tiltak for samfunnsansvar:

 • Vi samler inn tekstiler og gir de bort gratis til tekstilaktører
 • Gir vi bort ombruksmaterialer og andre ombruksgjenstander gratis på våre gjenvinningsstasjoner
 • Vi samler inn lysstumper og gir til ombruk/omstøpning, til barnehager, skoler el.
 • Gir tøybleie-tilskudd
 • Informerer om kildesortering på arrangementer og stand
 • Gratis tilbud om skap, opplæring og tilrettelegging for kildesortering i borettslag
 • Lærlinger, traineer og REdu-partnerskap (Avfall Norge)
 • Undervisning og omvisning for skoleelever og andre interessenter
 • Samarbeidsavtale med Norsirk vedr innsamling av hvitevarer til ombruk
 • Samarbeidsavtale med Norasonde om arbeidstrening og uttak av sykler til ombruk
 • Samarbeidsavtale med Kirkens Bymisjon vedr uttak av ombruksartikler
 • Miljøbilkjøring vår og høst – gratis henting av farlig avfall og småelektronikk
 • Poselotteriet – tiltak for å få flere til å kildesortere matavfall i grønne poser
image for article Sertifikat 14001
image for article Sertifikat 50001
image for article Sertifikat 9001

ROAFs mål

ROAF skal etterleve vår del av FNs bærekraftmål

 • 70 % ombruk- og materialgjenvinningsgrad for husholdningsavfall og lignende innen 2030
 • 95 % fornybar energi av alt energiforbruk i ROAF
 • 0 alvorlige skader på miljø

ROAF skal gjøre det enkelt for våre kunder å ta gode miljøvalg

 • 80/100 mål om kundetilfredshet, målt i henhold til NKB (Norsk kundebarometer)
 • Innføre innovative og tilrettelagte løsninger for å effektivisere driften og dialogen med kundene
 • 0 kundeklager

ROAF skal være en innovativ, trygg og attraktiv arbeidsplass

 • 0 alvorlige skader på mennesker.
 • Gjennomføre regelmessige arbeidsmiljøundersøkelser, samt sikre riktige tiltak.
 • Være initiativtaker til samarbeid mellom avfallsanlegg i Norge og utlandet, for å bedre kapasitet og dele kompetanse.