Vi opplever for tiden stor pågang på kundesenteret, og dette kan medføre lengre svartid. Vi beklager ulempene dette medfører, og takker for din tålmodighet.

image for illustration
Til hovedinnhold

Miljø og Samfunnsansvar

ROAF skal være et ledende og nyskapende avfallsselskap, med fokus på kontinuerlig forbedring av prosesser innen miljø, kvalitet og samfunnsansvar. Vi skal sørge for økt grad av materialgjenvinning og ombruk, være et totalansvarsselskap og en solid ressursforvalter på avsetninger, samt sikre lovmessig og forsvarlig behandling av avfall.

I tråd med krav fra EU og FNs bærekraftmål ønsker ROAF å satse sterkt på ressursutnyttelse og kretsløpbasert avfallshåndtering, basert på avfallshierarkiets prioriteringer.

Miljøpolitikk

ROAF sin overordnede miljøpolitikk viser hva vi ønsker å fokusere på gjennom vårt arbeid. ROAF har en avfallsstrategi med ambisjon om å bli et fullt ut bærekraftig selskap med fokus på sirkulær økonomi. Både EUs og nasjonale målsetninger, samt FNs bærekraftsmål står sentralt i strategien. ROAFs egne mål er tett koblet mot et utvalg av FNs bærekraftsmål.

Vi jobber med å redusere ROAF sitt klimaavtrykk og har gode rutiner for overvåking av vår belastning på ytre miljø. Vi vekter miljø i alle anskaffelser og jobber med å utnytte våre ressurser på best måte for miljøet.

 

Vårt miljøfokus

Miljøledelsessystemet hos ROAF er basert på kravene i ISO 14001:2015 og vi har særlig fokus på:

 • Å oppnå avfallspyramidens mål i følgende prioriterte rekkefølge: avfallsreduksjon, ombruk, materialgjenvinning, energigjenvinning og deponi
 • Å utnytte ressursene i avfallet gjennom å beholde det i kretsløpet så lenge som mulig
 • Å etterleve et prioritert utvalg av FNs bærekraftsmål
 • Å sortere og behandle avfallet på en måte som tilfredsstiller de miljømessige krav som myndighetene stiller
 • Å sørge for at befolkningen er delaktig i avfallsbehandlingen gjennom informasjon om kildesortering av avfall
 • Å sørge for utvikling av arbeidsmiljø, samt internt og eksternt samarbeid
 • Å sørge for kontinuerlig oppdatering og utvikling av de ansattes faglige kompetanse

 

Samfunnsansvar

ROAF etterlever følgende prinsipper knyttet til samfunnsansvar:

 • ROAF skal stå til ansvar for den innvirkning egne beslutninger og aktiviteter har på samfunnet og miljøet.
 • ROAF skal opptre som en åpen organisasjon og gi innsyn i de beslutninger som tas, og de aktiviteter som har innvirkning på samfunn og miljø.
 • ROAF skal i enhver sammenheng opptre etisk.
 • ROAF og våre ansatte opptrer i alle sammenhenger iht. lover og regler, samt tar hensyn til våre interessenters interesser.

ROAFs mål

Vi skal sørge for at avfall forblir i kretsløpet, og at deponert avfall ikke skader ytre miljø
 • Vi skal nå 65 % ombruks- og material-gjenvinningsgrad innen 2035 (55 % i 2025, 60 % i 2030)
 • Vi skal sikre at råvarer ikke går til spille, samt bidra aktivt til en sirkulær økonomi, gjennom fokus på:
  • Trevirke
  • Gateoppsop
  • Tungmasser
  • Hageavfall
 • Vi skal minimere klimagassutslipp og andre skadevirkninger på ytre miljø
 • Vi skal ta i bruk fornybare energikilder, og være en fossilfri arbeidsplass
Vi skal gjøre det enkelt for våre kunder og eiere å ta gode miljøvalg
 • Vi skal innføre fremtidsrettede innsamlingsløsninger og alternative tjenester for innbyggerne
 • Vi skal sørge for at innbyggere har god forståelse for ROAFs avfallssystemer og betydningen av deres medvirkning for god kildesortering
 • Vi skal få på plass insentiver for bedre kildesortering og avfallshåndtering
 • Vi skal jobbe sammen med ulike samarbeidspartnere og eiere rundt klima- og miljøplaner, bærekraft og sirkulær økonomi
 • Vi skal bidra til at eierkommunene våre når sine klima- og miljømål på veien mot lavutslippssamfunnet
Vi skal være en innovativ, trygg og attraktiv arbeidsplass
 • Vi skal utvikle og ivareta ROAFs medarbeidere, kultur, yrkesstolthet og arbeidsglede
 • Vi skal sørge for null alvorlige skader, gjennom alltid å ha fokus på HMS
 • Vi skal digitalisere for en enklere, sikrere og mer effektiv arbeidshverdag
 • Vi skal sørge for innovative løsninger og optimal drift