Kvalitet og HMS – ROAF: Romerike avfallsforedling IKS
image for illustration

Kvalitet og HMS

ROAF har et ledelsessystem som er sertifisert iht. kravene i ISO 9001:2015.

Vi jobber med kontinuerlig forbedring av våre tjenester og vår drift. Vi har utarbeidet en avfallsstrategi for fremtidens renovasjon

Innovasjon / Utvikling
Vi skal være ledende og nyskapende på ombruk og materialgjenvinning i Norge. Vi skal kontinuerlig forbedre våre prosesser med fokus på miljø, kvalitet og samfunnsansvar.

ROAF jobber aktivt med å søke innovative løsninger for avfallshåndtering som f.eks. nedgravde løsninger og felles hentepunkt som erstatning for beholder pr. bolig. Dette gir flere miljøgevinster og er mer økonomisk gunstig for våre innbyggere.

Vi jobber også med energisparende løsninger som bruk av solceller og mer miljøvennlige materialer i alle nye byggeprosjekter.

HMS

ROAF har en nullskade visjon for mennesker og miljø og tar sikkerheten til både våre ansatte og besøkende på alvor. Vi har et hendelses-registreringssystem hvor vi systematisk følger opp alle farlige forhold, nesten ulykker og skader. Systemet ivaretar også hendelser for miljø, energiledelse, samfunnsansvar og kvalitetsledelse. Vi har en god verneorganisasjon som sikrer at vi etterlever internkontrollforskriften og gir være ansatte god opplæring i bruk av verneutstyr og hvordan vi får en trygg arbeidsplass.

ROAF tar også brannsikkerhet på alvor og har en eget industrivern som jobber med forebygging av brann, og holder flere øvelser. Alle ansatte kurses i bruk av slukkerutstyr. ROAF har også en egen kriseledelse som øves for å håndtere potensielle kriser.

 

 

ROAF er sertifisert:

ISO 9001:2015 Kvalitet
ISO 14001:2015 Miljø
ISO 50001 Energiledelse

Vi jobber med kontinuerlig forbedring av våre tjenester og vår drift.