Vi opplever for tiden stor pågang på kundesenteret, og dette kan medføre lengre svartid. Vi beklager ulempene dette medfører, og takker for din tålmodighet.

image for illustration
Til hovedinnhold

ROAFs historie – Fra søppel til ressurs

God og riktig avfallshåndtering står i fokus og i alt vi foretar oss. ROAF ønsker å påvirke klimautviklingen, miljø og ressursuttak på best mulig måte.

2020
ROAF får ny konstellasjon av eierkommuner pga regionsreformen. Skedsmo, Sørum og Fet blir  til Lillestrøm kommune fra 1.1.2020, samt Rømskog blir innlemmet i Aurskog-Høland. Korona rammer landet, og pandemiene påvirker miljøtall og avfallshåndteringen.

2019
ROAF innført totalforbud mot å levere avfall i svarte/fargede avfallssekker på gjenvinningsstasjonene.

2018
ROAF oppgraderte Skedsmo gjenvinningsstasjon med skråstilt containerkant og tak, samt nytt farlig avfallsbygg. Synnøve Bjørke blir ansatt som administrerende direktør.

2017
ROAF beslutter i å hente inn avfall i egenregi etter at to kontraktører går konkurs. Det hentes avfall av ekstern aktør kun i Enebakk, Lørenskog og Rælingen etter overtagelsen. Det blir forbudt med svarte avfallssekker, og det innfører krav om bruk av gjennomsiktige avfallssekker ved levering av avfall til gjenvinningsstasjonene.

2016
Det innføres egen beholder for glass- og metallemballasje hos alle husstander i Aurskog-Høland og Rømskog.
ROAF står i bresjen for prosjektet «produksjon av mikroalger med rensing av sigevann og deponigass».

2015
Bare 1,5% av alt avfallet husholdningene i ROAFs kommuner produserer havner på deponi

2014
Det nye ettersorteringsanlegget for husholdningsavfall tas i bruk. Det sorteres ut mat, plast, papir og metaller

2013
ROAF starter bygging av verdens mest moderne og komplekse ettersorteringsanlegg for husholdningsavfall

2010
ROAF utarbeider sin første strategiplan for avfallhåndtering, 2010-2016

2009
Det ble innført forbud om å deponere biologisk nedbrytbart avfall

2007
ROAF har innført innsamling av farlig avfall i alle åtte medlemskommuner

2000
ROAF innfører innsamling av farlig avfall med miljøbil i tre av kommunene.

1998
Det ble innført forbud mot å deponere våtorganisk avfall. ROAF begynner å levere restavfallet til energigjevinning.

1996
Nytt anlegg for oppsamling og fakling av deponigass og anlegg for sigevann på Bøler deponi tas i bruk

1995
Det opprettes gjenvinningsstasjon i alle ROAFs åtte medlemskommuner

1994
Farlig avfallsmottak og Skedsmo gjenvinningsstasjon åpner

1993
Det opprettes mottak for spesialavfall på miljøstasjoner i alle ROAFs kommuner. Fet gjenvinningsstasjon åpner.

1992
innsamling av kildesortert papir innføres i alle ROAFs kommuner. Gjerdrum gjenvinningsstasjon åpner

1991
Romerike Avfallsforedling IKS, ROAF, opprettes

1982
Fylkesmannens miljøvernavdeling etableres.

1981
Stortinget vedtar forurensningsloven, som trer i kraft i 1983

1974
Statens forurensingstilsyn opprettes.

1972
Miljøverndepartementet opprettes.

1967
Den første store miljøvernbølgen i Norge.

Før

100% av avfallet havnet på deponi.

 

ROAFs verdier

  • Miljøansvar
  • Engasjement
  • Service
  • Tillit

ROAF skal bli best på materialgjenvinning i Norge.