Over 90% av vårt energiforbruk er fra fornybar energi! – ROAF: Romerike avfallsforedling IKS

Over 90% av vårt energiforbruk er fra fornybar energi!

Vi er ekstremt stolte over å ha nådd målet om at 90% av vårt energiforbruk er fornybar energi.

M+Ñl-7-RGB

FNs bærekraftsmål nr. 7 og nr. 13

I ROAF har vi hatt en langsiktig plan om å fase ut fossil brensel med fornybar energi. Internt har vi hatt et mål om at over 90% av vårt energiforbruk skal være fra fornybare energikilder. I disse dager har vi fått alle våre renovasjonsbiler, som tidligere har kjørt på diesel, over på HVO100. Totalt i ROAF, per februar 2020,  er vårt energiforbruk ca. 98 % fornybar energi! Dette er et mål som er direkte knyttet opp til FNs bærekraftsmål nr. 7 ren energi for alle og nr. 13 Stoppe klimaendringene.

 

Drivstoffhierarki

Fornybare energikilder

De fornybare energikildene ROAF benytter seg av er biogass, biodrivstoff (HVO100), fjernvarme og elektrisitet med opprinnelsesgaranti.

Tiltak vi har innført:

  • Renovasjonsbiler på biogass
  • Renovasjonsbiler på HVO100 (kun to stk på diesel)
  • Interne driftsmaskiner på HVO100 og el
  • Solceller på taket av ettersorteringsanlegget
  • Benytter fjernvarme og elektrisitet med opprinnelsesgaranti

50% reduksjon

Tiltakene vi har innført har medført at vi har klart å redusere klimabelastningen fra drivstoff på ROAFs biler og maskiner fra ca. 742 til 378 tonn CO2-ekvivalenter, dette tilsvarer ca. 50 % reduksjon! Å kutte fossilt brennstoff på våre renovasjonsbiler er et viktig tiltak som er med på å minke det totale klimafotavtrykket fra ROAFs drift.

FNs bærekraftsmål nr 13

Hva er HVO100?

Hvo100 er et alternativ til fossilt drivstoff. Det er en vegetabilsk olje. Denne type olje fremstilles av ulike planteoljer og avfallsoljer. Det er laget av avfallsprodukter fra mat- og skogindustrien. Eksempler er rapsolje, talgolje fra skogdrift, dyrefett, fiskefett og frityrolje.

ROAF har stilt strenge krav til det nye drivstoffet. Det skal være garantert fri for palmeolje og palmeoljerester.