Hageavfall - kompost – ROAF: Romerike avfallsforedling IKS

Hageavfall – kompost

ROAF kompostjord er et fint jordforbedringsmiddel som tilfører jorda organisk materiale og næringsstoffer, vi produserer dette av hageavfallet som kommer inn på våre gjenvinningsstasjoner

 

Hva er hageavfall?

Med hageavfall mener vi organisk materiale som oppstår i og rundt hagen din, for eksempel løv, kvister og gress. Stein og jord ønsker vi ikke å blande inn i hageavfallet vårt.

Hageavfallet blir kvernet opp og lagt i ranker her på ROAF Miljøpark, rankene blir vendt på og vannet og etter ett til halvannet år, når prosessen er ferdig, så blir komposten blandet ut med sand og kan kjøpes på våre gjenvinningsstasjoner (foruten Lørenskog) Det blir jevnlig tatt jordprøver som blir sendt til analysering for en rekke parametere (bl.a. tungmetaller og andre forurensninger) for å kvalitetssikre kompostjorden før salg.

Hageavfall er gratis å levere på gjenvinningsstasjonen (for private).

Alt hageavfall som leveres ROAF blir til kompost.

Hagetips/hagestell om våren

 • Kjøp god jord.
 • Pass på at det er god drenering, slik at plantene ikke drukner.
 • Legg leca kuler eller stein i bunnen på krukker.
 • Gjødsle, gjerne organisk.
 • Vann ikke for mye eller for lite. Selv om det har regnet er det ikke sikkert at fuktigheten har trukket langt nok ned i jorda.
 • Husk at planter vokser, så gi de plass til å vokse. Ikke plante de for nærme hverandre.
 • Knip av visne blomster, så kommer det nye.
 • Finn planter/blomster som kommer igjen år etter år, planlegg plasseringen i bedene slik at når en blomst avblomstrer for sesongen så er en ny plante i blomst. Ved god planlegging her så har man et bed som vil gi deg blomstrende glede fra vår til høst, år etter år.
 • Husk å få med røttene når du luker ugress, hvis ikke så kommer det bare tilbake.
 • Viktigst av alt, kos deg med hagearbeidet og hagen din, det er terapi for kropp og sjel!!

Vi selger kompostjord

ROAF kompostjord er et jordforbedringsmiddel som tilfører jorda organisk materiale og næringsstoffer. Produktet er fremstilt av hage- og parkavfall som blir kvernet og varmkompostert i ca. 1 år. Kompostjorda vi produserer, selger vi svært rimelig i løs vekt.

Kompstjorden kan brukes på jordbruksareal, private hager og parker med inntil 4 tonn tørrstoff pr. dekar pr. 10 år.
Komposten kan også brukes på grøntarealer og lignende der det ikke skal dyrkes mat eller forvekster.

Produktet skal legges ut i lag på maksimalt 5 cm tykkelse og blandes inn i jorda på bruksstedet.

 

Hagerømlinger og svartelistede planter

 

Vet du at mange hageplanter som spres til naturen er en av de største truslene mot det naturlige plantelivet i Norge?

I naturen kan de konkurrere ut sjeldne og truede arter, bringe med seg skadelig sopp og insekter, endre det naturlige plantelivet og jorda i skog og mark. Disse plantene kan også overta store arealer hvor de kan påvirke de artene som naturlig vokser der.

Her er noen eksempler:

 • Rynkeroser eller nyper, den stenger lyset ute for andre arter og overtar de områdene der den slår rot.
 • Kjempebjørnekjeks og kanadagullris disse plantene vokser tett og fortrenger de plantene som naturlig hører hjemme der.
 • Hagelupin utkonkurrerer andre planter og endrer jordsmonnet.

Gjør deg kjent med hvilke planter du har i hagen din og om de kan være en trussel mot naturen i ditt område.  Hvis du er klar over at hageavfallet ditt inneholder svartelistede planter skal du pakke plantene godt inn i plast, før du leverer dem på gjenvinningsstasjonen (foruten Lørenskog), slik at frø og plantedeler ikke spres. Ta kontakt med de som jobber på hageavfallsmottaket, så får du veiledning for videre håndtering.

Husk at det er forbudt å dumpe hageavfall i naturen!

Du kan lese mer om svartelistede planter hos fylkesmannen.

Slik bruker du ROAF kompostjord:

 • Plen: Når du skal tilføre plenen ny næring, legg på et lag som er ca. 1-2 cm tykt.
 • Hekk og busker: Legg et lag på ca. 5 cm rundt plantene.
 • Potter og bed: Bland ROAF kompostjord med annen jord, 1 del kompost og 2 deler annen jord. Kompostjorda er svært konsentrert
 • NB! Ikke bruk på surjordsplanter. ROAF kompostjord har høy pH (>7).

Pris:

Ferdigblandet kompost:
(Råkompost med 50% sand)

 • 1 m3: kr 350,-
 • 0,25 m3 (250 liter): kr 100,-

Råkompost:

 • 1 m3: kr 500,-
 • 0,25 m3 (250 liter): kr 250,-

100% torvfri

ROAF sin kompostjord er helt fri for torv og er dermed et veldig miljøvennlig alternativ