Næringskunder til avfallsdeponi

Næringskunder kan levere avfall til deponering

ROAF har følgende priser for sortert avfall ved ROAFs deponi:

Priser  per tonn, eks.mva:

  • Næringsavfall til deponi : 1.370,-
  • Næringsavfall ferdig sortert: 1.890,-
  • Slam fra sandfang: 1.370,-
  • Ristgods fra renseanlegg: 1.790,-
  • Glass: 950,-
  • Asbest næring (pakket): 990,-

Rene masser egnet til overdekking kan mottas etter særskilt avtale

Om deponiet

De gamle «dyngene» ble forbudt i Norge i 2009. ROAF sørger for at gamle deponier driftes forsvarlig i henhold til strenge regler om utslipp av gasser og avløpsvann.
ROAF har drevet Bøler avfallsdeponi siden 1991. Den 1. juli 2009 vedtok Miljøverndepartementet å forby deponering av nedbrytbart avfall, noe som førte til store endringer i hva som kunne legges på deponiet.
Deponiet drives i tråd med strenge krav fra myndighetene. Det innebærer blant annet riktig uttak av gass fra deponiområdet og ansvarlig bruk av tettematerialer i bunnen.
Sigevannet fra deponiet renses før det sendes til det kommunale renseanlegget. Dokumentasjonskravene for driften er strenge, og tilsyn og revisjoner har økt de siste årene.
Totalt deponivolum ved Bøler avfallsdeponi er ca. 2.100.000 m³. Restvolum er per i dag ca. 800.000 m³.

Avfallsdeponiet på Skedsmo tar i mot:

• Asbest
• Sand fra sandfang
• Gateoppsop
• Tungmasser
• Aske/slagg fra forbrenning
• Ristgods
• Avfall med <10% TOC. (Isolasjon, plastrør, glass m.m.)
• Betong
• Lettere forurenset jord
Bøler avfallsdeponi ligger på Skedsmo gjenvinningsstasjon