Til hovedinnhold

Næringskunder til avfallsdeponi

Næringskunder kan levere avfall til deponering. Det må avtales i forkant.

ROAF har følgende priser for å levere avfall til deponi:

Alt avfall til deponi må ha basiskarakteriseringskjema

All basiskarakterisering leveres elektronisk fra 1.1.23 (gjelder alle leveranser til deponi)

*Farligavfall må det leveres deklarasjon elektronisk på Avfallsdeklarering.no

Kontakt ROAF på E-post kundesenter@roaf.no
eller telefon: 40 00 29 79

Om deponiet

ROAF sørger for at gamle deponier driftes forsvarlig i henhold til strenge regler om utslipp av gasser og avløpsvann.
ROAF har drevet Bøler avfallsdeponi siden 1991. Den 1. juli 2009 vedtok Miljøverndepartementet å forby deponering av nedbrytbart avfall, noe som førte til store endringer i hva som kunne legges på deponiet.
Deponiet drives i tråd med strenge krav fra myndighetene. Det innebærer blant annet riktig uttak av gass fra deponiområdet og ansvarlig bruk av tettematerialer i bunnen.
Sigevannet fra deponiet renses før det sendes til det kommunale renseanlegget. Dokumentasjonskravene for driften er strenge, og tilsyn og revisjoner har økt de siste årene.
Totalt deponivolum ved Bøler avfallsdeponi er ca. 2.100.000 m³. Restvolum er per i dag ca. 800.000 m³.

Avfallsdeponiet på Skedsmo tar i mot:

• Asbest
• Sand fra sandfang
• Gateoppsop
• Tungmasser
• Aske/slagg fra forbrenning
• Ristgods
• Avfall med <10% TOC. (Isolasjon, plastrør, glass m.m.)
• Betong
• Lettere forurenset jord

 

Bøler avfallsdeponi ligger samme sted som Skedsmo gjenvinningsstasjon