Til hovedinnhold

ROAF bruker nesten utelukkende fornybar energi

Publisert: 28.06.2021

ROAF har tatt steget mot et fullt ut bærekraftig selskap når det kommer til bruk av energi. 94% av vårt energibruk er fra fornybare energikilder.

Grunnpilarene i ROAF sin virksomhetsstrategi er FNs bærekraftmål og avfallspyramiden, og det overordnede målet er å bli et full ut bærekraftig og innovativt selskap. Sentrale punkter for å nå FNs bærekraftsmål og EUs miljøkrav er å kontinuerlig jobbe for høyere grad av ombruk, materialgjenvinning og å sørge for ansvarlig forbruk og produksjon. Bruk av fornybar energi, bidra til innovasjon og samarbeid og ikke minst å drive miljøovervåking mot jord, luft og vann er også en del av ROAFs daglige virke.

ROAF har en rekke målsetninger innen energi og miljø. Hovedmålene dreier seg om at vi skal tilstrebe oss minimale utslipp fra egne anlegg og maskinpark, og at energi- og drivstofforbruket vårt skal dekkes av fornybar energi og fossilfritt drivstoff i størst mulig grad.

94%  av ROAFs forbruk er fornybare energikilder

I løpet av 2020 valgte ROAF i større grad å gå over fra bruk av fossilt drivstoff til fossilfri biodiesel ved ta i bruk HVO100 og biogass på renovasjonsbilene og anleggsmaskiner. Et annet viktig punkt som fører til gode resultater er krav om opprinnelsesgaranti fra strømleverandørene, dvs. en garanti fra kraftselskapene om at strømmen vi kjøper er produsert av fornybare energikilder. Til sammen førte dette til at vi økte fornybarandelen fra 72 % i 2017 til 94 % i 2020. I løpet av 2021 har de resterende anleggsmaskinene blitt oppgradert til å bruke fossilfritt drivstoff, og de siste fossile renovasjonsbilene skal også byttes ut de kommende årene.

bil og Kompostjord

Dumper jobber med kompostjord

Vi produserer strøm til eget forbruk ved bruk av solceller

ROAF tar miljøansvar på alvor og ønsker å bidra til satsningen på fornybar solenergi i Norge. På taket av ettersorteringsanlegget vårt (ESAR) har vi et solcelleanlegg som er et av de største på hele Østlandet, det ble åpnet i februar 2020. Anlegget har en årlig produksjon på rundt 300 000 kWh, som tilsvarer årsforbruket til ca. 15 gjennomsnittlige husholdninger.

Det spesielle med solcelleanlegget på ESAR er at det er installert et snøsmelteanlegg som er blant de første i sitt slag. Ved hjelp av såkalt Weightwatcher-teknologi, vil snøen smelte og renne vekk fra panelene når vekten overskrider en angitt grenseverdi, og gjør at vi også kan opprettholde produksjonen på vinterstid.

ROAF renovasjonsbil 2019

ROAFs renovasjonsbiler kjører på biogass laget av innbyggernes matavfall

Vi henter avfall på biogass, og sorterer på solenergi

I ettersorteringsanlegget sorterer vi årlig rundt 80 000 tonn per år og det forbrukes mye energi på å holde maskineriet inne i anlegget i gang året rundt. Faktisk benytter ESAR over 70 % av det årlige strømforbruket til hele ROAF, men med solcelleanlegget sørger vi for at 10 % av dette forbruket stammer fra egenprodusert solenergi. En annen positiv effekt som er ekstra gøy i et sirkulærøkonomisk perspektiv, er at vi henter avfall hos husholdninger med renovasjonsbiler som går på biogass produsert av innbyggernes eget matavfall, og deretter sorterer vi avfallet ved hjelp av egenprodusert solenergi – fornybar energi i alle ledd.

Første spatak for solcelleparken

Første spatak for solcelleparken i ROAF miljøpark settes av miljødirektør Glenn V. Lie Karlsen og Anne Hertzenberg

Enda større satsning på solceller med egen solcellepark

I februar 2021 begynte vi byggingen av Norges første bakkemonterte solcellepark. Dette er et samarbeidsprosjekt mellom IFE, Muliconsult, Scatec (tidligere Scatec Solar) og ROAF, med støtte fra Enova. Parken dekker et område på omtrent syv mål og vil kunne produsere nok energi til å dekke det årlige energiforbruket til rundt 35 gjennomsnittlige husholdninger. Når parken blir satt i drift vil ROAF totalt sett kunne bli selvforsynt med ca. en fjerdedel av det årlige strømforbruket vårt.

Solcellepaneler fraktes

Solcellepaneler fraktes

Tosidige paneler – et unikt prosjekt

Solcelleparken skal bli en showcase for kompetanseutvikling, forskning og demonstrasjon av ny teknologi. Solcellepanelene er tosidige, dvs. at de henter solenergi både fra oversiden og undersiden. I tillegg følger de solens bevegelser og utnytter refleksjonene fra snøen om vinteren. Det er første gang man tester ut denne type teknologi i Norge og utnyttelsen av snørefleksjon kan gi en økning i produksjonen på nesten 10 %.

Byggingen av solcelleanleggene og overgangen fra bruk av fossilt til fossilfritt drivstoff, er begge store steg mot det endelige målet om at ROAF skal bli et bærekraftig og innovativt selskap. I tillegg jobber vi stadig med energieffektivisering av driften, identifisering av energilekkasjer og å finne innovative løsninger, slik at det totale energiforbruket vårt ikke blir større enn nødvendig.

FNs bærekraftsmål

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.

Mål 7: Ren energi til alle

  • Energi står for 60% av de globale CO2-utslippene
  • Fornybar energi er 17,3 % av totalt energiforbruk
FN og bærekraft

Solceller på taket av ESAR

 

Les mer

ROAF får Norges første bakkemonterte solcellepark

 

Les mer

Alt matavfall skal i grønn pose!

 

Les mer