Til hovedinnhold

FolloRen velger ROAF

Publisert: 27.02.2024

26. februar kunngjorde FolloRen at de velger å fortsette å benytte ROAF sitt ettersorteringsanlegg. Årsaken er bedre materialgjenvinning og mindre klimautslipp.

 

Styret i Follo Ren vedtok 14.12.2023 å tildele enerett til ROAF IKS på restavfall innsamlet på husstandsnivå (restavfallsbeholderen) for sentralsortering, viderebehandling og avsetning, jf anskaffelsesforskriftens § 2-3. Sentralsorterings-, viderebehandlings- og avsetningstjenesten skal kompenseres utifra selvkostprinsippet, jf. forurensingsloven §34. Eneretten gjelder fra 1. januar 2026 til 31.12.2035.

Eneretten begrunnes i at den valgte løsning gir best miljømessig effekt utifra en kost/nytte analyse. Ved å benytte ROAFs sorteringsanlegg oppnås det økt materialgjenvinning, bidrar til redusert CO2 utslipp, og er den løsning som også gir lavest pris i forhold til alternative løsninger som er utredet. Enerett anses som en nødvendig og hensiktsmessig løsning for å bidra til nasjonale og europeiske mål om økt materialgjenvinning og reduksjon av klimautslipp.

Styrevedtak:

Ved en inkurie ble det i styrevedtaket brukt henvisning til den gamle anskaffelsesforskriften §1-3 bokstav h) som er likelydende med unntaket i anskaffelsesforskriften §2-3.

Godkjent vedtak om enerettstildeling til ROAF IKS skal kunngjøres på Follo Ren IKS og ROAF IKS sine nettsider.

Les fullstendig kunngjøring på FolloRen sine nettsider. 

Les mer om ettersorteringsanlegget vårt her.