image for illustration
Til hovedinnhold

Energiledelse

Spar energi, vern miljøet

For å ha minst mulig negativ påvirkning på miljøet, fokuserer ROAF på energisparende drift. Energiledelse er et samspill mellom mennesker, teknologi og organisasjon. I mai 2018 ble ROAF sertifisert for energiledelse etter standarden ISO 50001:2011 og i april 2021 ble vi resertifisert etter ISO 50001:2018.

Energiledelse handler om få en mest mulig effektiv utnyttelse av energikilder. ROAF har innført denne internasjonale standarden som et verktøy for å ha en systematisk oppfølging av energiytelsen og for å redusere sitt energiforbruk av elektrisitet, fjernvarme og drivstoff. Dette vil resultere i mindre utslipp av klimagasser og andre relaterte miljøpåvirkninger, samt reduserte energikostnader. Energiledelse er rett og slett både lønnsomt og bærekraftig.

Energikildene som omfattes er elektrisitet og fjernvarme til bygg og anlegg, og drivstoff i form av biogass, elektrisitet, biodiesel (HVO100), diesel og bensin til kjøretøy og maskiner. Det settes stort fokus på bruk av fornybare energikilder, samt egenprodusert fornybar energi.

Energipolitikk

ROAF skal fremme et energieffektivt energiforbruk. Med energieffektive anskaffelser skal ROAF strebe etter å redusere energibruken og miljøavtrykket i hele bedriften. Gjennom målrettet samarbeid skal ROAF utføre effektive tiltak og arbeide for å redusere spesifikt energiforbruk i bygg, anlegg og maskinpark. ROAF skal fortrinnsvis benytte fornybar energi og egenprodusert fornybar energi der dette er mulig og hensiktsmessig. I energirelaterte anskaffelser skal det rettes fokus på energieffektive teknologier, bruk av fornybare energikilder og lavest mulig miljøavtrykk.

Hovedmål for energieffektivitet:

ROAF har satt seg flere konkrete og ambisiøse mål for å forbedre energieffektiviteten i bedriften:

  • Vi skal tilstrebe oss minimale utslipp, med mål om nullutslipp fra egne anlegg og maskinpark
  • 99 % av ROAFs totale energiforbruk skal dekkes av fornybar energi og fossilfritt drivstoff innen 2025
  • 25 % av totalt elektrisitetsforbruk skal være egenprodusert fornybar energi innen 2030
  • Opprettholde spesifikt strømforbruk på 45 kWh/tonn mottatt avfall inn på ESAR
  • Opprettholde spesifikt fjernvarmeforbruk på 5 kWh/tonn mottatt avfall inn på ESAR
  • Alle renovasjonsbiler og anleggsmaskiner skal fom. 2023 gå på fossilfritt drivstoff

 

Handlingsplan for måloppnåelse

ROAF har en intern energigruppe som jobber systematisk med oppfølging av en handlingsplan for å oppnå energimålene. Fellesnevneren for alle målene er først og fremst opprettholdelse eller reduksjon av spesifikt energiforbruk, samt omlegging til fornybar energi. De mest energikrevende områdene er strøm og fjernvarme på ESAR og drivstofforbruk på renovasjonsbilene. På ESAR jobbes det med å analysere og effektivisere prosesser for å redusere energiforbruket. Renovasjonsbilene benytter drivstoff i form av biogass fra matavfallet som sorteres ut i ESAR og biodiesel (HVO100). Det jobbes dessuten kontinuerlig med ruteoptimalisering for renovasjonsbilene for å redusere drivstofforbruket. Anleggsbilene og -maskinene i ROAF Miljøpark går også hovedsakelig på biodiesel (HVO100) og det jobbes med å tilrettelegge infrastrukturen i miljøparken for å redusere internkjøring.

Andre tiltak det fokuseres på er produksjon og bruk av fornybar solenergi. På taket av ettersorteringsanlegget (ESAR) har vi et solcelleanlegg som er et av de største på hele Østlandet. Dette solcelleanlegget sørger for at 10 % av strømforbruket på ESAR kommer fra egenprodusert solenergi. I starten av 2021 begynte vi også byggingen av Norges første bakkemonterte solcellepark. Disse solcellepanelene er tosidige, dvs. at de henter solenergi både fra oversiden og undersiden. I tillegg følger de solens bevegelser og utnytter refleksjonene fra snøen om vinteren. Når parken blir satt i drift vil ROAF totalt sett kunne bli selvforsynt med ca. en fjerdedel av det årlige strømforbruket vårt.

Opprinnelsesgaranti

Elektrisiteten som blir levert til alle ROAF sine bygg og anlegg, har siden 2017 hatt opprinnelsesgaranti. Det betyr at all elektrisitet levert til ROAF kommer fra 100 % fornybar energi fra vannkraftanlegg. Opprinnelsesgarantier ble innført av EU i 2001 og er en ordning for å vise hvilke energikilder strømkundens elektrisitet kommer fra. Slik kan elektrisitetsleverandørene garantere at det produseres like mye fornybar elektrisitet, som elektrisitetsmengden kunden bruker. ROAF er med på å oppfordre til økt utbygging av fornybar kraft, ved å benytte seg av opprinnelsesgaranti-ordningen.

ROAF er forpliktet til å etterleve alle krav knyttet til energiledelse

Drivstoffhierarki

Drivstoffhierarki

ROAF er sertifisert:

ISO 9001:2015 Kvalitet
ISO 14001:2015 Miljø
ISO 50001: 2018 Energiledelse

CSR Performance Ladder Nivå 4 (Samfunnsansvar).

Vi jobber med kontinuerlig forbedring av våre tjenester og prosesser.