Energiledelse – ROAF: Romerike avfallsforedling IKS

Energiledelse

Spar energi, vern miljøet

For å ha minst mulig negativ påvirkning på miljøet, fokuserer ROAF på energisparende drift. Energiledelse er et samspill mellom mennesker, teknologi og organisasjon.

I mai 2018 ble ROAF sertifisert for energiledelse etter standarden ISO 50001:2011.

Energiledelse handler om få en mest mulig effektiv utnyttelse av energikilder. ROAF har innført denne internasjonale standarden som et verktøy for å redusere sitt energiforbruk av elektrisitet, fjernvarme og drivstoff. Dette vil resultere i mindre utslipp av klimagasser og andre relaterte miljøpåvirkninger, samt reduserte energikostnader. Energiledelse er rett og slett både lønnsomt og bærekraftig.

Energikildene som omfattes er elektrisitet og fjernvarme til bygg og anlegg, og drivstoff i form av biogass, el, diesel og bensin til kjøretøy og maskiner. Det settes stort fokus på bruk av fornybare energikilder, samt egenprodusert fornybar energi.

Energipolitikk

ROAF ønsker å fremme energieffektiv adferd og gjennomføre energieffektive anskaffelser i hele bedriften. Gjennom målrettet innsats, skal ROAF utføre gode tiltak og jobbe kontinuerlig for å få ned energiforbruket. ROAF ønsker å benytte mest mulig fornybar energi, og der det er mulig, benytte egenprodusert fornybar energi. I alle anskaffelser skal ROAF etterstrebe de beste tilgjengelige teknologier, og samtidig presse markedet til videre innovasjon.

Hovedmål for energieffektivitet:

ROAF har satt seg flere konkrete og ambisiøse mål for å forbedre energieffektiviteten i bedriften:

  • Vi skal tilstrebe oss minimale utslipp, med mål om 0-utslipp fra egne anlegg og maskinpark
  • Fornybar energi skal dekke minimum 90 % av energibehovet til ROAF
  • Innen 2025 skal 50 % av energiforbruket i ROAFs maskinpark være fossilfritt
  • Produsere 25 000 kWh/år elektrisitet fra solceller innen 2020
  • Redusere spesifikk strømforbruk på ettersorteringsanlegget med 6 %: fra 46,9 kWh/tonn til 44 kWh/tonn avfall mottatt innen 2019

 

Handlingsplan for måloppnåelse

ROAF har satt sammen en intern energigruppe som jobber systematisk med oppfølging av en handlingsplan for å oppnå energimålene. Fellesnevneren for alle målene er spesifikk reduksjon av energiforbruk og omlegging til fornybar energi. De mest energikrevende områdene er strøm og fjernvarme på ESAR og drivstofforbruk på renovasjonsbilene. På ESAR jobbes det med å analysere og effektivisere prosesser for å redusere energiforbruk. Renovasjonsbilene benytter drivstoff i form av biogass fra matavfallet som sorteres ut i ESAR, det jobbes dessuten kontinuerlig med ruteoptimalisering for renovasjonsbilene for å redusere drivstofforbruk.

Andre alternativer for 100 % fornybart drivstoff er biodiesel (HVO 100). Maskinparken i ROAF miljøpark er den største utslippskilden av karbondioksid ifølge klimagassregnskapet for 2017. På denne fronten jobbes det med å legge om til HVO 100 på de eksisterende gravemaskinene og hjullasterne. I tillegg jobbes det med å tilrettelegge infrastruktur i ROAF miljøpark for å redusere internkjøring.

Andre tiltak det fokuseres på er installering av solcellepanel på taket til Skedsmo gjenvinningsstasjon, innkjøp av opprinnelsesgaranti på elektrisitet, optimalisering av logistikkløsninger på de små gjenvinningsstasjonene og innkjøp av opprinnelsesgaranti for fornybar elektrisitet.

 

Opprinnelsesgaranti

Elektrisiteten som blir levert til alle ROAF sine bygg og anlegg, har i 2017 fått opprinnelsesgaranti. Det betyr at all elektrisitet levert til ROAF kommer fra 100 % fornybar energi. Opprinnelsesgarantier ble innført av EU i 2001 og er en ordning for å vise hvilke energikilder strømkundens elektrisitet kommer fra. Slik kan elektrisitetsleverandørene garantere at det produseres like mye fornybar elektrisitet, som elektrisitetsmengden kunden bruker. ROAF er med på å oppfordre til økt utbygging av fornybar kraft, ved å benytte seg av opprinnelesgarantien. Strømleverandøren ROAF benytter seg av i dag leverer energi fra utvalgte vannkraftanlegg i innlandet.

ROAF er forpliktet til å etterleve alle krav knyttet til energiledelse

Drivstoffhierarki

Drivstoffhierarki

Sertifikat 50001 oacc + Appendix

ROAF er sertifisert:

ISO 9001:2015 Kvalitet
ISO 14001:2015 Miljø
ISO 50001: 2018 Energiledelse

CSR Performance Ladder Nivå 4 (Samfunnsansvar).

Vi jobber med kontinuerlig forbedring av våre tjenester og prosesser.